Privacyverklaring

 

AGV Algemene verordening gegevensbescherming

Het register van verwerkingsactiviteiten

De persoonsgegevens welke ik vastleg van mijn cliënten zijn:

 • Naam adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en mail adres
 • Opleiding globaal
 • Burgerlijke staat
 • Werk
 • Huisarts indien van toepassing

Bijzondere persoonsgegevens

 • Gezondheid
 • Voeding
 • Levensovertuiging
 • Relatie
 • Historie
 • Alle (persoonlijke) informatie welke de cliënt van belang vindt voor de therapie.

Doeleinden van de persoonsgegevens

 • Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een cliënt dossier bij te houden. ( dossierplicht)
 • De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling.
 • Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
 • Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wils bekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
 • In verband met therapeutische doeleinden worden gegevens uit het consult door mij met de hand genoteerd zodat zowel de cliënt als ikzelf daar baat bij kunnen hebben in vervolgconsulten.

Hoe wordt de cliënt geïnformeerd

 • Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geeft één ouder schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Wie werken er met de dossiers

 • Ik werk alleen en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
 • Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Beveiliging cliëntendossiers

 • Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard in mijn normaal afgesloten praktijkruimte.

De externen die toegang hebben tot enkele persoonsgegevens.

 • Mijn administratiebureau ziet op de facturen de naam en woonplaats van de cliënt.

Omgang met datalekken

 • Ik ga niet om met dataleken want ik bewaar geen persoonlijke gegevens van mijn cliënten digitaal.

 

Datum: 05-06-2018